Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Att tänka på efter en lantmäteriförrättning

När lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft kan i vissa fall lagfart (registrering av köp, byte, gåva) behöva sökas och penninginteckningar i fastigheten behöva ses över. Nedan beskrivs vad du/ni som fastighetsägare kan behöva göra efter olika förrättnings­åtgärder.

Avstyckning

Om en ny fastighet har bildats genom avstyckning blir ägaren till stamfastigheten automatiskt ägare även till den nya fastigheten. Om det däremot finns förvärvare (köpare, gåvotagare mm) till den nya fastigheten måste du ansöka om lagfart för att ägarbytet ska bli giltigt. Det görs hos det statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning. Bara den som har lagfart på en fastighet kan belåna den.

Lantmäterimyndigheten kan, mot en avgift, hjälpa till med att upprätta de handlingar som behövs för att ansöka om lagfart. Om du/ni vill ha hjälp med detta, kontakta lantmäterimyndigheten i Örnsköldsviks kommun. Om du/ni själva vill ansöka om lagfart, kan ni hitta mer information på statliga lantmäteriets hemsida.

Om inte lantmäterimyndigheten tagit något beslut om inteckningsfrihet för den nybildade fastigheten i förrättningen, bör du tänka på att eventuella penninginteckningar i fortsättningen gäller i både stamfastighet och styckningslott. Det betyder att varken stamfastigheten eller styckningslotten kan belånas var för sig. Kontakta din kreditgivare om du har frågor kring penninginteckningar.

Fastighetsreglering

Du behöver inte söka lagfart på det markområde som har överförts till din fastighet.

Om en ersättning vid fastighetsreglering ska betalas efter att lantmäteriförrättningen avslutats så kommer anteckningen om "obetald likvid" in i fastighetsregistret (på den betalande fastigheten). När ersättningen har betalats ska ett bevis på det (till exempel ett kvitto) skickas in till det statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning.
Då tas anteckningen bort från fastighetsregistret.

Klyvning

Lagfart behöver inte sökas för de nybildade fastigheterna. Tänk på att eventuella penninginteckningar i klyvningsfastigheten kan behöva fördelas. Kontakta i så fall din kreditgivare. Om det finns penninginteckningar i klyvningsfastigheten kommer dessa att gälla i alla de fastigheter som tillskapats genom klyvningen. Detta innebär att de nybildade fastigheterna inte kan belånas var för sig. Kontakta din kreditgivare vid behov av åtgärder.

Sammanläggning

Lagfartsförhållandena påverkas inte av åtgärden.