Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bolagen

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Bolaget producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Miva ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom kommunen. Dessutom är bolaget en resurs för behandling och förädling av industri-/verksamhetsavfall.

Verksamheten inom dotterbolaget Domsjö Vatten AB består i att producera processvatten för industriellt ändamål till fabriksområdet i Domsjö.

Ordförande: Jim Sundelin
VD: John Eriksson

Mivas webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Miva 2023 Pdf, 51.3 kB.
Bolagsordning Miva Pdf, 45.8 kB.
Generellt ägardirektiv 2023 Pdf, 39.6 kB.

AB Övikshem har, som kommunalt bostadsbolag, till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla i Örnsköldsvik. Med ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser är det
också den största hyresvärden i kommunen. Övikshem äger och förvaltar ca 3 300 bostäder och ca 200 studentbostäder. Förutom bostäder hyr Övikshem också ut lokaler, garage och p-platser. Bolaget är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Ordförande: Mikael Breilin
VD: Lars Österlund

Övikshems webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Övikshem 2023 Pdf, 51 kB.
Bolagsordning Övikshem Pdf, 59.9 kB.
Generellt ägardirektiv 2023 Pdf, 39.6 kB.

Övik Energi ABs verksamhet ska tillhandahålla en optimal infrastruktur för energiförsörjning och bredbandsverksamhet. Bolagets verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät.

Dotterbolaget Övik Energi Nät AB består av distribuerar el och underhåller elnätet samt ansvarar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Ordförande: Claes Engström
VD: Kristina Säfsten

Övik Energis webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Övik energi 2023 Pdf, 83.3 kB.
Bolagsordning Övik Energi Pdf, 50 kB.
Generellt ägardirekt 2023 Pdf, 39.6 kB.

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB har i uppdrag att äga och förvalta hamnar och depåer samt att sköta reguljär båttrafik till kommunens åretruntbebodda öar i skärgården. I detta ingår att bolaget ansvarar för hamnverksamheten vid Örnsköldsviks Allmänna Hamn, som inkluderar den nyrenoverade hamnen i Köpmanholmen samt att tillgodose och trygga skärgårdsfärjetrafiken mellan Köpmanholmen och Ulvön/Trysunda. Bolaget driver även godsterminalverksamhet.

Del av verksamheten bedrivs genom Örnsköldsviks Hamn och Logistik ABs två helägda dotterbolag, Oljeberget AB och Hörneborgs Hamn AB.

Ordförande: Eva-Britt Persson
VD: Christer Ögren

Örnsköldsviks Hamn och Logistiks webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Örnsköldsviks Hamn och Logistik 2023 Pdf, 50.1 kB.
Bolagsordning Örnsköldsviks Hamn och Logistik Pdf, 44.7 kB.
Generellt ägardirektiv 2023 Pdf, 39.6 kB.

Örnsköldsvik Airport AB har till uppdrag att tillgodose behovet av goda kommunikationer med flyg och närhet till en flygplats som är viktigt för näringslivet och dess utveckling samt för kommunens invånare. Bolaget arbetar för att öka tillgängligheten till omvärlden.

Ordförande: Tomas Karlson
VD: Robert Gyllroth

Örnsköldsvik Airports webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Örnsköldsvik Airport 2023 Pdf, 49.8 kB.
Bolagsordning Örnsköldsvik Airport Pdf, 42.6 kB.
Generellt ägardirektiv 2023 Pdf, 39.6 kB.

Innovation Örnsköldsvik ABs uppdrag är att främja Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ plats och att stärka näringslivets- och kommunkoncernens innovationskultur, i syfte att skapa hållbar tillväxt, vidareutveckla innovativa idéer, inflöde av talanger och innovationskapital. Bolaget har att erbjuda innovationsfrämjande verktyg och miljöer genom att bedriva försäljning av tjänster avseende innovations- och affärsutveckling.

Ordförande: Johanna Forsberg
VD: Marlene Johansson

Innovation Örnsköldsviks webbplats (under uppbyggnad)

Ägardirektiv Innovation Örnsköldsvik AB Pdf, 21.5 kB.
Bolagsordning Innovation Örnsköldsvik AB Pdf, 25.9 kB.
Generellt ägardirekt 2023 Pdf, 39.6 kB.