Övergripande mål

Kommunfullmäktige antog 24 november 2014 följande vision och övergripande mål för Örnsköldsviks kommun.

Vision

Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt - att leva i, att arbeta i och att besöka. 

Mål

Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020

Barn och ungdomar i Örnsköldsvik ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas. Skolan i Örnsköldsviks kommun är en viktig del i deras utveckling och målet är att Örnsköldsvik ska bli en av de bästa skolkommunerna 2020. I förhållande till andra kommuner i Sverige ska därför andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, liksom meritvärden, vara klart högre än genomsnittet.

Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i

I Örnsköldsviks kommun ska man kunna åldras tryggt. Man ska få den vård och stöd som man behöver, med en kvalitet som man är nöjd med. Man ska uppleva trygghet i samhället även när det gäller att vistas i olika miljöer och att kunna ha en meningsfull tillvaro

Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen

Jobben ska bli fler och de arbetslösa färre i Örnsköldsvik sett över mandatperioden. Särskilt viktigt är att minska arbetslösheten bland unga så att vi ligger under rikssnitt. Örnsköldsvik ska vara en attraktiv kommun för företag att etablera sig i och att växa i och människor ska ha förutsättningar att jobba.

Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun

Örnsköldsviks kommun ska bidra till att minska klimatpåverkan och arbeta med klimatanpassning för att begränsa effekterna av de klimatförändringar som pågår. Örnsköldsviks kommun ska också arbeta ekologiskt hållbart för att värna ekosystemen och motverka negativ miljöpåverkan för människors bästa.

Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun  

I Örnsköldsvik ska samhället präglas av värderingar som grundas i öppenhet och jämställdhet. Samhället ska vara tillgängligt för alla, infrastrukturen ska bidra till tillgängligheten och människor ska uppleva Örnsköldsvik som en kommun med goda möjligheter till demokrati och delaktighet i samhällsbygget. Örnsköldsvik ska vara en attraktiv kommun som lockar människor utifrån flera perspektiv där boende och fritidsutbud är viktiga komponenter.

Sidan uppdaterades

2017-02-28

Sidansvarig: