Vision och målområden

VISION:
”Vi bygger bäst tillsammans!
År 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.”

Utifrån de inspel som lyftes från deltagarna vid Framtidsforum 2017 samt utifrån Örnsköldsviks omvärldsanalys, har Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling slagit fast fem mål för Örnsköldsviks fortsatta utveckling. Dessa mål lyder:

Stark framtidstro
Med en stark framtidstro ska offentliga och privata aktörers visioner resultera i att de investerar och samverkar för Örnsköldsvik som helhet.

Fler och lönsammare företag
I Örnsköldsvik ska nya företag startas och befintliga utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga.

Ett mer inkluderande samhälle
Samhället ska vara tillgängligt för alla och människor ska uppleva Örnsköldsvik som en kommun med goda möjligheter till demokrati och delaktighet i samhällsbygget.

En plats för mer kreativitet
Örnsköldsvik ska präglas av teknisk utveckling med stort mått av utbyte med andra och öppenhet för impulser från omvärlden.

Mer klimatsmart
Stimulera till ändrade beteenden och till utvecklingsinsatser för att motverka negativ miljöpåverkan från individer och organisationer. Minska klimatpåverkan och klimatanpassa för att begränsa effekterna av de klimatförändringar som pågår.

Målen följs upp årligen genom ett antal mått och mätpunkter. Dessa ger sammantaget en signal om hur Örnsköldsviks utveckling fortskrider. Måtten relaterar till utvecklingen nationellt inom en rad områden.

Syftet med målen är att hjälpa oss att ta gemensamt sikte för att uppnå visionen. Men också att på ett övergripande plan kunna följa Örnsköldsviks utveckling.


Sidan uppdaterades

2019-05-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Per Nylén
Kommunstyrelsens ordförande
Skicka e-post

Anna-Britta Åkerlind
Oppositionsråd
Skicka e-post