Utmaningarna

I omvärldsanalysen 2018/2019 för Örnsköldsvik är följande åtta utmaningar framtagna som kommer att påverka Örnsköldsviks utveckling i stor omfattning under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning.

 

Agera klimat- och miljösmart
Utmaningar: Att se möjligheter för branschutveckling och företagande. Att ta vara på utvecklingskraften som kommer av ändrade konsumtionsmönster. Att hantera direkta effekter och risker till följd av förändrat klimat. Att ställa om till cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Bakgrundsbeskrivning:Klimatförändring och ökande temperaturer förklaras till stor del av användandet av fossila bränslen och överkonsumtion. Förändring kräver omställning. Förbrukning behöver ersättas av återbrukning i det som kallas cirkulär ekonomi. Förnyelsebara råvaror bygger framtidens bioekonomi. Här finns stora möjligheter till företagande. Samtidigt är det nödvändigt att vara redo att hantera klimatförändringens effekter.

 

Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
Utmaningar: Att skapa bra klimat för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap. Att nätverka och bygga strukturer för utbyte av idéer. Att vara redo för nya förutsättningar i spåren av det digitala språnget.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks näringsliv har en stark bas genom ett antal större internationella koncerner inom verkstads- och processindustri. En förnyelse av dagens näringsstruktur skulle minska sårbarheten och beroendet av enskilda större företag, exempelvis inom kreativa näringar eller besöksnäringen. För att fler nya verksamheter och företag ska komma till behövs ett bra klimat och miljöer för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap. Kunskapsutbyte och att knyta omvärlden närmare näringsliv och den offentliga verksamheten blir allt viktigare för att kunna möta digitaliseringens framväxt och den allt högre förändringstakten i samhället.

 

Bygga framgångsrika regioner
Utmaningar: Att stärka Örnsköldsviks regionala tillhörigheter genom att öka utbyten och samverkan. Att gemensamt förmedla positiva exempel från norra Sverige ur olika perspektiv. Att stärka möjligheterna för arbetspendling och möta pendlarnas behov. Att stärka och utveckla besöksnäringen.

Bakgrundsbeskrivning: Dagens marknader hänger samman i globala nätverk och ensam är inte starkast. Att upprätthålla konkurrenskraft kräver fördjupad samverkan mellan olika aktörer oberoende av geografiska gränser. Ökad rörlighet och förstorad arbetsmarknad ger högre utbud av kompetenser. Norra Sveriges betydelse för Sverige baserat på kompetens och innovationskraft behöver synliggöras för beslutsfattare och investerare. Att samverka i funktionella regionala konstellationer som främjar rörlighet och utökat utbyte är avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt  


Bygga framtidens infrastruktur
Utmaningar: Att förstärka och utveckla den fysiska infrastrukturen för väg, sjöfart, flyg och järnväg. Att utveckla den digitala infrastrukturen för att tillgängliggöra service och möjliggöra närvaro i globala värdekedjor.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är internationellt. Exporten från platsens världsledande industrikoncerner är betydande för Sveriges konkurrenskraft. Besöksnäringen växer i takt med att Höga Kusten etableras som en internationell destination. Örnsköldsviks fortsatta utveckling påverkas av länkarna till omvärlden. Fysisk kommunikation för arbetspendling, gods- och persontransporter behöver förstärkas och utvecklas. Den digitala infrastrukturen är nödvändig för Örnsköldsviks närvaro i globala värdekedjor.  


Skapa öppenhet och dynamik
Utmaningar: Att utmana individer och organisationer att tänka och göra nytt. Att välkomna det som känns okänt och främmande. Att forma platsen till en plats för alla.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks fortsatta utveckling är beroende av inflöden, såväl av nya människor som av nya idéer och influenser. För detta krävs ett kontinuerligt arbete för ett öppet samhälle med satsningar som syftar till att utmana fast rotade strukturer och normer. Men också att motverka polarisering och ett hårdnande samhällsklimat. Vår samtid kräver nya och bredare arenor för möten mellan människor och organisationer. Former och forum för dialog och medskapande måste vidare- utvecklas för att möjliggöra delägande i samhällsutvecklingen. Det ska vara lätt att som ny komma in i lokalsamhället och hitta gemenskap, oavsett bakgrund.

 

Utveckla ett attraktivt utbud
Utmaningar: Att erbjuda ett brett och attraktivt utbud för besökare och boende. Att upprätthålla, utveckla och synliggöra ett bra utbud inom skola, vård och omsorg.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är en attraktiv plats. Erkänd för sin stadskärna, en hög trygghet och framförallt närhet till natur och friluftsliv. Allt detta lockar vissa målgrupper men för att ha ett attraktivt erbjudande över tid så måste utbudet fortsatt utvecklas och förädlas. Besökare eller boende önskar ett brett utbud men även samverkanslösningar som ger mervärden. Örnsköldsviks attraktivitet hänger inte bara på vad platsen erbjuder, utan också på hur det görs. Örnsköldsviks olika regionala tillhörigheter öppnar för både breddat utbud och kundunderlag.  


Ta det digitala språnget
Utmaning: Att effektivisera och utveckla arbetssätt, service och tjänster med digitala lösningar. Att utveckla nya affärsidéer eller affärsmodeller som tillvaratar digitaliseringens möjligheter. ya företag.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik har en historia som global aktör genom export av högteknologiska produkter och produktionsmetoder. Nutidens teknikutveckling stavas digitalisering och automatisering. Den innehåller nya sätt att leverera service och tjänster, ständigt uppkopplade människor och maskiner och spänner över såväl det offentliga som det privata. För att nå en modern attraktiv plats som ligger i digital framkant krävs strategiskt arbete, aktiva val och handling.

 


Hitta rätt kompetens för framtidens jobb
Utmaningar: Att ta tillvara människors potential och kunskap. Att arbeta med livslångt lärande och omställning för att möta nya behov. Att attrahera kompetens utifrån.

Bakgrundsbeskrivning: Kompetensfrågan kommer vara avgörande under många år framöver. Behoven av utbildade är stora inom både offentlig och privat sektor. Samtidigt är arbetsmarknaden i förändring till följd av nya tekniska effektiviseringar. Utbud och efterfrågan på olika kompetenser är rörliga. Det livslånga lärandet behöver lyftas när karriärbyten blir vanligare. Skolan har en central roll i det pussel som måste läggas för att arbeta med kompetensförsörjningen. Arbetsgivare måste utveckla sin anpassningsförmåga och identifiera kunskaper hos den arbetskraft som är tillgänglig

Sidan uppdaterades

2017-02-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post