Utmaningarna

I omvärldsanalysen 2018/2019 för Örnsköldsvik är följande åtta utmaningar framtagna som kommer att påverka Örnsköldsviks utveckling i stor omfattning under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning.

 

Agera klimatsmart
Utmaningar: Att våga gå före och agera nu .Att ta till vara på möjligheter för branschutveckling, företagande och konsekvenser av ändrade konsumtionsmönster Att hantera direkta effekter och risker till följd av förändrat klimat. Att ställa om till cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Bakgrundsbeskrivning:Klimatförändring och ökande temperaturer förklaras till stor del av användandet av fossila bränslen och överkonsumtion. Förändring kräver omställning. Förbrukning behöver ersättas av återbrukning i det som kallas cirkulär ekonomi. Förnyelsebara råvaror bygger framtidens bioekonomi. Här finns stora möjligheter till innovationer och företagande, men det kräver mod att våga gå före och agera nu  


Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
Utmaningar: Att skapa bra miljöer för forskning och innovation. Att skapa bra klimat för kreativitet och entreprenörskap. Att nätverka och bygga strukturer för utbyte av idéer.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks näringsliv har en stark bas genom ett antal större internationella koncerner inom verkstads- och processindustri. En förnyelse av dagens näringsstruktur skulle minska sårbarheten och beroendet av enskilda större företag, exempelvis inom kreativa näringar eller besöksnäringen. För att utveckla det befintliga och att fler nya verksamheter och företag ska komma till behövs ett bra klimat och miljöer för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap. Kunskapsutbyte och att knyta omvärlden närmare näringsliv och den offentliga verksamheten blir allt viktigare för att kunna hänga med i den digitala transformationen och den allt högre förändringstakten. 


Mer samarbete med omvärlden
Utmaningar: Att stärka Örnsköldsviks regionala tillhörigheter genom att öka utbyten och samverkan. Att stärka möjligheterna för arbetspendling

Bakgrundsbeskrivning: Dagens marknader hänger samman i globala nätverk och ensam är inte starkast. Att upprätthålla konkurrenskraft kräver fördjupad samverkan mellan olika aktörer oberoende av geografiska gränser. Ökad rörlighet och förstorad arbetsmarknad ger högre utbud av kompetenser. Norra Sveriges betydelse för Sverige baserat på kompetens och innovationskraft behöver synliggöras. Att samverka i funktionella regionala konstellationer som främjar rörlighet och ökat utbyte är avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt


Bygga konkurrenskraftig infrastruktur
Utmaningar: Att förstärka och utveckla den fysiska infrastrukturen för väg, sjöfart, flyg och järnväg. Att utveckla den digitala infrastrukturen

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är internationellt. Exporten från platsens världsledande industrikoncerner är betydande för Sveriges konkurrenskraft. Besöksnäringen växer i takt med att Höga Kusten etableras som en internationell destination. Örnsköldsviks närvaro i globala värdekedjor är beroende av länkar till omvärlden. Fysisk kommunikation för arbetspendling, gods- och persontransporter behöver vara konkurrenskraftig. Den digitala infrastrukturen behöver vara konkurrenskraftig. Det centrala är att ta sig till och från Örnsköldsvik.  


Skapa tillit, öppenhet och dynamik
Utmaningar: Att stärka tilliten i samhället. Att individer och organisationer utmanar varandra att tänka och göra nytt. Att välkomna det som känns okänt och främmande. Att forma platsen till en plats för alla

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks fortsatta utveckling är beroende av inflöden, såväl av nya människor som av nya idéer och influenser. Ett öppet samhälle kräver ansträngningar med satsningar som utmanar fast rotade strukturer och normer. Att motverka polarisering och ett hårdnande samhällsklimat är centralt. Vår samtid kräver nya och bredare arenor för möten mellan människor och organisationer. Former och forum för dialog och medskapande måste vidareutvecklas för att möjliggöra delägande i samhällsutvecklingen. Det ska vara lätt att komma in i lokalsamhället och hitta gemenskap, oavsett bakgrund.  


Utveckla ett attraktivt utbud
Utmaningar: Att erbjuda ett brett och attraktivt utbud för besökare, boende och företag. Att erbjuda ett bra utbud inom skola, vård och omsorg.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är en attraktiv plats. Erkänd för sin stadskärna, en hög trygghet och närhet till natur- upplevelser och friluftsliv. För att ha ett attraktivt erbjudande över tid behöver utbudet fortsatt utvecklas och förädlas. Besökare eller boende önskar ett brett utbud men även samverkanslösningar som ger mervärden. Örnsköldsviks attraktivitet hänger inte bara på vad platsen erbjuder, utan också på hur det görs. Örnsköldsviks olika regionala tillhörigheter öppnar för både breddat utbud och kundunderlag.


Ta det digitala språnget
Utmaning: Att använda ny teknik. Att effektivisera och utveckla arbetssätt, service och tjänster med digitala lösningar. Att utveckla nya affärsidéer eller affärsmodeller som tillvaratar digitala möjligheter

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik har en historia som global aktör genom export av högteknologiska produkter och produktionsmetoder. Den nya digitala eran karaktäriseras av effektivisering och automatisering. Det medför nya sätt att leverera service och tjänster, ständigt uppkopplade människor och maskiner och spänner över såväl det offentliga som det privata. Global konkurrenskraft förutsätter platser i digital framkant. Det skapas genom strategiskt arbete, aktiva val och handling. Nyss sågs digitalisering som något i kommande, nu är vi inne i en pågående och accelererande digital transformation. 


Hitta rätt kompetens för jobben
Utmaningar: Att attrahera kompetens utifrån. Att arbeta med livslångt lärande och omställning för att möta nya behov. Att ta tillvara människors potential och kunskap

Bakgrundsbeskrivning: Kompetensfrågan kommer vara avgörande under många år framöver. Behoven av kompetens är stora inom både offentlig och privat sektor. Tillförseln av människor i arbetsålder är för låg. Samtidigt är arbetsmarknaden i förändring till följd av nya tekniska effektiviseringar. Det livslånga lärandet behöver lyftas när karriärbyten blir vanligare. Skolan har en central roll i det pussel som måste läggas för att arbeta med kompetensförsörjningen. Arbetsgivare måste utveckla sin anpassningsförmåga och identifiera kunskaper hos den arbetskraft som är tillgänglig. Örnsköldsvik behöver fler.

 

Mer redo för det oväntade
Utmaningar: Att ställa om system och samverkansstrukturer för att klara av snabba förändringar i omvärlden. Att skapa och införa nya arbetssätt för att hantera oförutsedda händelser

Bakgrundsbeskrivning: Klimatförändringarna ger konsekvenser på allt fler platser i världen. Den globala politiska instabiliteteten skapar hotbilder och osäkerhet. Sammantaget bidrar det till ökade krav på beredskap uppifrån och ner i samhället. Krav ställs på upprustning av civilförsvaret och omställning av civilsamhällets organisering för att möta extraordinära händelser. Medborgare informeras med broschyrer om hur vi ska agera i kris och ”preppingrörelsen” växer. Med ökad osäkerhet om vad som väntar behöver vi vara mer redo för det oväntade. 


Sidan uppdaterades

2017-02-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post