Du är här:

Folkhälsa i Örnsköldsvik

Hur mår Örnsköldsviksborna i allmänhet?

Kommunens folkhälso- och kompetensenhet har sammanställt folkhälsorapport 2007-2016PDF som beskriver hur Örnsköldsviksbornas livsvillkor, levnadsvanor och allmänna hälsa och mående utvecklats de senaste tio åren. Folkhälsan i Örnsköldsvik och övriga Sverige är god och blir i flera avseenden bättre. Medellivslängden ökar, rökfriheten ökar, en stor andel unga dricker mindre alkohol och spel om pengar minskar. Den fysiska aktiviteten ökar bland kvinnor, meritvärdet bland niorna har ökat och andel med eftergymnasial utbildning ökar, dessutom har arbetslösheten minskat de senaste sju åren. 

Hälsan är däremot inte jämnt fördelad och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Såväl på nationellt som lokalt plan, märks ökade skillnader beroende på bland annat socioekonomisk position och utbildningsnivå.

Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och personer med högst förgymnasial utbildning. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem.

Särskilt skillnaden mellan män och kvinnors hälsa i Örnsköldsvik har förändrats de senaste åren, där männen i många avseenden uppvisar en negativ trend. De har överlag en dålig utveckling med försämringar inom flera områden, däribland självskattad hälsa, psykisk ohälsa och övervikt - levnadsvanor överlag. De närmar sig kvinnorna där nivåer och risker för ohälsa är fortsatt höga, trots positiva tecken som att kvinnors fysiska aktivitet har ökat.

Örnsköldsvik utmärker sig såväl nationellt som på länsnivå genom att människor har en hög tillit till andra. Valdeltagandet är högre och könsfördelningen bland de förtroendevalda jämnare, men andelen utrikes födda förtroendevalda är markant lägre.

Sammanfattning folkhälsorapport 2007-2016PDF

Statistik

Mer folkhälsostatistik finns bland annat samlad i folkhälsomyndighetens faktablad,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, databaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Sveriges kommuners och landstings (SKL) öppna jämförelser i folkhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan folkhälsan förbättras i Örnsköldsvik?​

I Örnsköldsviks kommun inriktas folkhälsoarbetet på människors förutsättningar för goda val för hälsa och livskvalitet. Arbetet sker tvärsektoriellt både inom och utom kommunal verksamhet. Att utveckla stödjande miljöer - sociala, kulturella, politiska, fysiska, emotionella, ekonomiska - där människor bor och lever innebär att samhällsbyggandet genomsyras av ett hälsofrämjande perspektiv.
 
Den fysiska planeringen av till exempel bostäder, trafik, miljö och fritid liksom kommunal omsorg, skola och vård ska utgå från att på bästa sätt stödja människors livsvillkor och möjligheter till goda val för hälsa. Ökade insatser för stödjande miljöer minskar arbetet med att rehabilitera och reparera. Ökad folkhälsa ger minskade samhällskostnader på sikt då det i det förebyggande arbetet handlar om att investera nu och skörda sen.

Styrdokument

För närvarande revideras övergripande styrdokument för kommunens folkhälsoarbete. För dig som vill veta mer om Örnsköldsviks kommuns tidigare folkhälsopolitiska mål och strategier finns folkhälsopolitiska programmetPDFHär finner du även kommunens andra styrdokument som har koppling till folkhälsa och hållbarhet.

Folkhälsa och social hållbarhet

Folkhälsa och jämlik hälsa är centralt för för en hållbar utveckling. Örnsköldsviks kommun finns representerad i SKL:s strategiska folkhälsonätverk och i SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. På hemsidan kan du bland annat läsa mer om SKL:s och Folkhälsomyndighetens gemensamma definition samt Agenda 2030 och kommissionen för jämlik hälsa som föreslagit en förnyad folkhälsopolitik.

Sidan uppdaterades

2017-11-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg, samordnare folkhälsopolitiskt program m.m.
0660 - 886 31, 073 - 275 10 86
Skicka e-post

Birgitta Edin-Westman
Utvecklingsstrateg, samordnare drogpolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)
0660 - 886 32, 073 - 274 62 83
Skicka e-post

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg och förbundschef samordningsförbundet
0660 - 886 30, 070 - 620 84 91
Skicka e-post

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa
073 - 270 49 95
Skicka e-post

Lena Finne Jansson
Enhetschef
Folkhälso- och komptensenheten
0660-881 25, 070-558 82 25
Skicka e-post