Slamtömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet ansvarar för att utifrån miljöbalken, tillhörande lagstiftning och renhållningsordningen i Örnsköldsviks kommun pröva ansökningar om dispenser och tillstånd.

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) är Örnsköldsviks kommuns renhållare och ansvarar för slamtömningen av enskilda brunnar i kommunen. De har också det ekonomiska ansvaret för denna verksamhet. Har du frågor om slamtömningen eller din faktura kontaktar du Miva på 0660 - 33 04 00.

Förlängt tömningsintervall

Normalt utförs slamtömning en gång per år vid permanentboende och en gång vartannat år vid fritidsboende. Man kan få förlängt tömningsintervall för en avloppsanläggning där slamavskiljaren är av minst normalstorlek (2m³), om fastigheten har en låg belastning och anläggningen uppfyller gällande funktionskrav. Ansökan ska göras senast den 31 mars för att en eventuell ändring av tömningsintervallet ska gälla fr o m innevarande år.

Funktionskraven för en avloppsanläggning med ansluten WC är att:

  • Slamavskiljaren är typgodkänd av så kallad trekammarmodell med en våtvolym om minst 2m³,
  • Slamavskiljaren är tät, försedd med ett så kallat T-rör och dräneringsvatten får inte ledas in i slamavskiljaren,
  • Anläggningen är ansluten till en fungerade infiltration alternativt markbädd med god genomströmning (inte stenkista).

Sluten tank

Går avloppet till en sluten tank får man ringa Miva (kundtjänst 0660 - 33 04 00) och beställa tömning eller be att få ingå i det på förhand bestämda tömningsintervallet. Fördelen med att ingå i den ordinarie tömningsturen är att man slipper den extra utkörningsavgiften som tillkommer om man beställer en budad tömning.

Avgift enlig taxa

Avgift för handläggning (prövning) av ärendet kommer att debiteras sökanden utifrån den taxa kommunfullmäktige fastställt. Debiteringen sker utifrån nerlagd handläggningstid.

Här kan du ta del av aktuella avgifterPDF

Sidan uppdaterades

2019-01-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Telefontid
Måndag kl. 15:00-16:30
Tisdag-Fredag kl. 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
0660-887 28
Skicka e-post

Marie Grundström

Miljöinspektör
0660 - 887 22
Skicka e-post

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post