Viktig information om coronapandemin

Tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd

Den fördjupade översiktsplanen för centrum med Sjögatan och Järvedsstranden antogs av kommun­fullmäktige den 20 juni 2005. Planen redovisar bland annat riktlinjer för centrums utveckling och markanvändning och behandlar Botniabanan med resecentrum, en ny galleria och nya bostäder i centrum och Järvedsstranden.

Ladda ner planhandlingarna här:

Översiktsplan för centrum med Sjögatan och Järvedsstranden Pdf, 2 MB.
Bilaga 1 - 11 Pdf, 3.4 MB.

Den fördjupade översiktsplanen för E4 genom Örnsköldsviks centralort antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1993.

Planen redovisar Örnsköldsviks kommuns uppfattning om hur den framtida E4-genomfarten bör lösas genom Örnsköldsviks tätort.

Fördjupad översiktsplan för E4 genom Örnsköldsviks tätort. Pdf, 6.4 MB.

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 (KF § 64) den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. Översiktsplanen har ännu inte vunnit laga kraft.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort är ett vägledande dokument som anger långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden i Örnsköldsviks centralort. Översiktsplanen utgår från lokala, regionala och nationella mål och strategier, samt omvärldsanalyser och medborgardialoger som hölls tidigt i planprocessen. Den fördjupade översiktsplanen tar sikte
mot år 2040.

Här nedan hittar du samtliga dokument:

Den fördjupade översiktsplanen för Husum antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998. Den lägger fast den valda sträckningen för Botniabanan och redovisar också översiktligt markanvändningsfrågor i Husum.

Den här planen ersätts i vissa delar av den kommunomfattande översiktsplanen från år 2007.

Översiktsplan för Husum (och Botniabanan Örnsköldsvik - Husum) 1998 Pdf, 3.7 MB.

Den fördjupade översiktsplanen för inre hamnen antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 2002. Den redovisar markanvändning, trafikfrågor med mera i inre hamnen i anslutning till Botniabanan och resecentrum.

Planen ersätts i vissa delar av översiktsplanen för centrum.

Översiktsplan för Inre hamnen för Örnsköldsvik Pdf, 1.1 MB.
Bilagor till översiktsplan för Inre hamnen Örnsköldsvik Pdf, 4.5 MB.

Den fördjupade översiktsplanen för Köpmanholmen antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009. Planen handlar bland annat om industriområdets avgränsning, trafikfrågor, utbyggnad av fjärrvärme, bostäder och kajområdet.

Planen är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen från år 2007.

Översiktsplan för Köpmanholmen Pdf, 3.5 MB.
Protokoll, utlåtande efter utställning, Länsstyrelsens granskningsyttrande, samrådsredogörelse Pdf, 542 kB.

Den fördjupade översiktsplanen för Norra industriområdet antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2002. Den redovisar markanvändnings- och trafikfrågor i området mellan Norra station - Svartby - Arnäsvall med inriktning på de frågor som följde av Botniabanans sträckning genom området.

Översiktsplan för Norra industriområdet Pdf, 1.3 MB.
Kartan grunddragen i mark- och vattenanvändningen Pdf, 2.9 MB.
Bilagor inklusive protokoll från kommunfullmäktiges antagande Pdf, 4.5 MB.

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Ulvön antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2011. Den redovisar bland annat mark för nya bostäder och kommunens syn på hur riksintressen (naturvård med mer) och strandskyddet ska tillämpas för Norra Ulvön.

Planen är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun som antogs 2007.

Översiktsplan för Norra Ulvön Pdf, 2.7 MB.
Bilagor till översiktsplan för Norra Ulvön Pdf, 3.9 MB.
Kartan grunddragen i mark- och vattenanvändningen Pdf, 516.8 kB.

Den fördjupade översiktsplanen för Själevad antogs den 27 augusti 2007. En ny skola skulle byggas i Själevad och det tillsammans med andra planeringsfrågor gav anledning till att genomföra en samlad översiktsplanering för samhället.

Översiktsplan för Själevad Pdf, 684 kB.
Bilagor till Översiktsplan för Själevad Pdf, 2.9 MB.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende strandskydd antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011. I planen redovisas förslag till områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet. Planen omfattar även ett antal andra aktuella strandskyddsfrågor.

Översiktsplan för strandskydd i Örnsköldsviks kommun Pdf, 2.4 MB.
Kartor del 1: LIS-områden där landsbygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet Pdf, 3.8 MB.
Kartor del 2: Riksintressen som berör LIS-områdena Pdf, 7.4 MB.
Bilagor Pdf, 4 MB.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008. Planen är ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun som antogs 2007.

Planen redovisar tolv områden som bedöms lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Dessutom redovisas fyra utredningsområden där översiktsplanen inte tar ställning till lämpligheten. Områdena har avgränsats utifrån en kartering av vindförhållanden och med hänsyn tagen till karterade skyddsvärden för naturvård, rennäring, kultur med mer

I planen beskrivs också andra förutsättningar och överväganden som rör vindkraftsutbyggnad, till exempel när det gäller buller och påverkan på landskapsbilden.

Översiktsplan för vindkraft i Örnsköldsvik Pdf, 7.6 MB.
Översiktsplan för vindkraft i Örnsköldsvik (lågupplöst med mindre skarpa kartor) Pdf, 4.1 MB.

Bilagor till planen:
Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 1.4 MB.
Utlåtande efter utställning översiktsplan för vindkraft Pdf, 67.6 kB.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2008 Pdf, 74.7 kB.